K.V.K.K. Aydınlatma Metni | Şeref Concept
Şeref Concept

K.V.K.K. Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA METNİ
- Aydınlatma Metni -
Şeref Mobilya olarak kişisel verilerin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu sebeple, Veri Sorumlusu olarak, kişisel verilerinizin nasıl ve hangi amaçlarla işlendiği, hukuki sebepler ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz. Açıklama Metni.
I. Veri Denetleyicisi

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla işbu Aydınlatma Metni'nde belirtildiği şekilde toplanacak, saklanacak ve işlenecektir.

II. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz Şeref Mobilya tarafından hizmet vermek ve almak, gerekli operasyonel faaliyetleri yürütmek, proaktif olarak iş ortaklarına ulaşmak, teklif almak, ilgili iş birimi ve iş ortakları ile gerekli çalışmaları yürütmek amacıyla gerçekleştirilen, iş ortaklarını ve tedarikçileri yönetmek, insan kaynakları yönetimini yürütmek, ticari kararlar almak. Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları uyarınca ve Kanun'un çizdiği çerçevede, iş ilişkisi kurulan gerçek kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla ve Şeref Mobilya, bu ilişkilere. işlenebilir.

III. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde veya yurt dışında hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yargı mercilerine ve benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gönderilmektedir. Kanunun 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilmiştir. ve bu Aydınlatma Metninin (II) ve (III)'ü. maddelerde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak devredilebilir.

IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şeref Mobilya tarafından işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamdan otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. İşbu Aydınlatma Metninin 5. ve 6. maddelerinde, (II) ve (III) maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında toplanan kişisel verileriniz. Maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

V. Kişisel Verileri Saklama Süresi

Toplanan kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Ayrıca Şeref Mobilya, veri sahibi ile veri sahibi arasında doğabilecek herhangi bir ihtilafa ilişkin ihtilafa ilişkin gerekli savunmaların yapılması amacıyla sınırlı olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süresi boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. veri sahibi.

VI. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız
Kanunun 11. maddesi uyarınca Şeref  Mobilya'ya başvurarak,

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında devredildiği üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Yukarıda belirtilen haklarınıza uygun olarak yapılan düzeltme, silme ve imha niteliğindeki işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,
Haklarınız olduğunu size bildirmek isteriz. Kanun'un 11. maddesinde belirtilen hakların kullanılmasına rağmen Şeref Mobilya bu talepleri ilgili mevzuat kapsamında değerlendirme ve olumlu/olumsuz geri bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şeref , yazılı olarak veya [email protected] adresine gönderilmesi halinde 30 gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

VII. Aydınlatma Metni Güncellemelerinde Yapılan Değişiklikler

Şeref Mobilya, işbu Aydınlatma Metnindeki hükümleri her zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir ve güncelleyebilir. Şeref Mobilya tarafından yapılan değişiklik ve güncellemeler yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir.